تست سفتی حلقوی (Ring Stiffness)

فشار حلقوی عبارت است از میزان فشاری که دیواره های منهول قادر است آن را تحمل کند. این پارامتر به عنوان معیار پایداری در برابر فشارهای محیط است و درواقع دوام آن را نشان می دهد.

ringstifnesstest

برای انجام این تست آزمونه بصورت افقی بین دو صفحه موازی قرار داده می شود، صفحه بارگذاری پایین آورده می شود تا زمانی که با بخش بالایی آزمونه تماس یابد، بعد ازاعمال این بار اولیه نرم افزار دستگاه باید میزان نیرو و تغییر شکل را صفر نماید. سپس آزمونه با سرعتی ثابت 3% di)) فشرده می شود و اندازه گیری های نیرو و تغییر شکل بطور پیوسته تا زمان رسیدن به تغییر شکل حداقل 3% قطر داخلی ثبت می شود . میانگین نتیجه 3 آزمون به عنوان سفتی حلقوی نمونه مورد استفاده قرار می گیرد . سفتی حلقوی مطابق با استاندارد 14148 باید بالای Kpa2 باشد.

ring stifness