شاخص جریان مذاب (MFR )


سرعت جریان مذاب (MFR) ساده ترین روش استاندارد برای تعیین و مقایسه رفتار مذاب گونه های مختلف پلیمرهای گرمانرم است . هرچه MFR یک نمونه مذاب پلیمری بیشتر باشد بدان معناست که ویسکوزیته آن کمتر است و هر چه ویسکوزیته کمتر باشد می توان نتیجه گرفت که وزن مولکولی آن نمونه پایین تر است لذا می توان گفت که MFR ساده ترین روش استاندارد برای مقایسه نسبی وزن مولکولی گریدهای مختلف پلی اتیلن است . شاخص جریان مذاب بصورت مقدار ماده مذابی تعریف می شود که در مدت 10 دقیقه تحت بار معین ودر دمای مشخص از دای با ابعاد مشخص خارج می شود . این مقدار با واحد g/10min بیان می شود و مقدار آن برای محصولات تولیدی با مواد HDPE 3840 به روش روتاری مولدینگ ( 5/4- 8/3 ) می باشد .


در صورتی که شاخص جریان مذاب مواد انتخابی از اتصالات تولیدی تفاوت بیش از 20 درصد با مواد اولیه داشته باشد می توان مطالب زیر را استنباط کرد:


الف ) دمای فرآیند خیلی بالا بوده و باعث سوختن و شبکه ای شدن پلی اتیلن شده است .
ب ) مدت زمان پخت کوتاه بوده و پیوند بین زنجیره های مولکولی کامل تشکیل نشده است .
ج ) از مواد ضایعات در تولید محصول استفاده شده است .


دو مورد سوختن و پخت ناقص از ظاهر قطعه قابل تشخیص می باشد . به این صورت که در صورت سوختن، قطعه براق شده و رنگ آن متمایل به قهوه ای می شود و در صورت پخت ناقص روی سطح قطعات جوش های کوچک تشکیل می شود.

 

lab4