Search
نام دسته: تصفیه پساب
چربی گیر

چربی گیر

چربی گیر پلیمر روشان جدا کننده یا چربی گیر ها در هر جایی که آلودگی آب با روغن یا سایر مواد سبکتر از آب وجود

بیشتر بخوانید